Tan覺t覺m

GENEL B襤LG襤


1997    y覺l覺nda kurulan, daha sonra örenci al覺m覺 durdurulan ve 2007 y覺l覺nda tekrar eitime balayan Yüksekokulumuzda  4 y覺ll覺k  Lisans   eitimi    verilmektedir.

Yüksekokul Örenim program覺, örencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletiim kurabilen, ekip çal覺mas覺na uyumlu, sürekli kaliteyi iyiletirmek için deiim yaratabilen ya da deiime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaan, yeni teknolojileri kullanan, giriken hemireler olarak yetimesini salay覺c覺 özelliktedir. Örenim program覺nda, örencilerin sal覺覺 gelitirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bak覺m覺 örenmelerini salay覺c覺 temel hemirelik derslerinin yan覺 s覺ra temel t覺p dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktad覺r.  Çounluu müzik, oyunculuk, fotorafç覺l覺k gibi sanat derslerinden   oluan seçmeli dersler ile örencilerin alg覺lar覺n覺n ve insan覺 anlama yeteneklerinin gelitirilmesi hedeflenmektedir.

Son s覺n覺fta  örenciler bir y覺ll覺k intern eitimi ile çal覺ma  yaam覺na  haz覺rlanmaktad覺r. Bu amaçla her örenci bir yar覺 y覺l youn bak覺m ünitelerinde çal覺makta ve kuramsal ders almaktad覺r. 襤ntern programlar覺n覺n ikinci yar覺y覺ll覺k bölümünde örenci, ilgisi dorultusunda seçtii alanlardan birinde klinik uygulama yapmakta böylece mezuniyet sonras覺 çal覺mak isteyecei alanla ilgili geliimi desteklenmektedir.
 
Hemirelik eitiminde klinik uygulamalar çok önemlidir. Üniversitemizde t覺p ve hemirelik örencilerinin klinik uygulamalar覺nda yararlanabildii modern teknolojik olanaklara sahip bir hastane bulunmaktad覺r. Örenciler bu hastanenin yan覺 s覺ra dier pek çok hastanenin deiik ünitelerinde de klinik uygulama çal覺mas覺 yapmakta ve pek çok hemirelik yönetimi modellerini örenmektedir.
   
Örencilerimiz  Avrupa  Kredi  Transfer  Sistemi dorultusunda   haz覺rlanan program覺m覺z ve yap覺lan anlamalar çerçevesinde örenci deiim olanaklar覺ndan da yararlanabilmektedir.

Yüksekokulumuz bilimsel gelimelerin payla覺m覺na verdii önemle “Hemirelik Bilim ve Sanat覺” isimli bilimsel e-dergiyi yay覺nlamakta ve çeitli mesleki ve bilimsel etkinliklere ev sahiplii yapmaktad覺r. Yüksekokulumuz,         12 May覺s 2010 tarihinde “Hemirelik Mealesinin Yak覺ld覺覺 Kent 襤STANBUL” konulu sempozyum ile 13 May覺s 2011 tarihinde “Sal覺kta Eitlik” ve “Hemirelikte Sanat” konulu sempozyumu gerçeklemitir. Uluslararas覺 Örenci Kongrelerimiz her y覺l yap覺lmaktad覺r. 

Yüksekokulumuzda, Çocuk Sal覺覺 ve Hastal覺klar覺 Hemirelii ve Cerrahi Hastal覺klar Hemirelii alanlar覺nda Yüksek Lisans programlar覺 aç覺lm覺t覺r ve devam etmektedir.

 

HEM襤REL襤K YÜKSEKOKULUNUN M襤SYONU


Birey, aile, topluma sal覺覺 gelitirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hemirelik bak覺m覺 sunabilen, kan覺t temelli uygulamalar覺 ilke edinen hemireler yetitirmektir.

 

HEM襤REL襤K YÜKSEKOKULUNUN  V襤ZYONU


Ulusal ve uluslararas覺 sal覺k alan覺nda tercih edilen yarat覺c覺 ve güvenli hemireleri yetitiren bir okul olmak.

 

HEM襤REL襤K YÜKSEKOKULUNUN  HEDEFLER襤


 1. Birey, aile ve toplumun sal覺覺n覺n gelitirilmesi, korunmas覺, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalar覺n覺 yapar
 2. Hümanistik ve bütüncü hemirelik yakla覺m覺 sergiler
 3. Hemirelik bak覺m覺nda eletirel düünme ve problem çözme yakla覺m覺n覺 kullan覺r
 4. Etkili iletiim tekniklerini kullan覺r
 5. Hemirelik deerleri ve etik ilkelere bal覺 kal覺r
 6. Tak覺m çal覺mas覺n覺 benimser
 7. Mesleki gelimeler ve sorunlara duyarl覺l覺k gösterir
 8. Yaam boyu örenmeyi ilke edinir
 9. Birey, aile, toplum ve/veya sal覺k personeline öretim yapar
 10. Bilimsel arat覺rmalara kat覺l覺r
 11. Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler
 12. Sal覺覺 etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyiletirilmesi çal覺malar覺na kat覺l覺r
 13. Kuramsal ve uygulamal覺 bilgi ve becerilerini bak覺m, eitim ve yönetim rollerini gerçekletirirken kullan覺r